1 Kor. 12En ik weet wat het is 1 Kor. 10:25.De Heere is nabij. 19Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus. 152 Kor. Matt. 6:25; 1 Tim. 2:14.En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. 2:19en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefden! Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. om aan mij te gedenken; waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. 3Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel: Help deze vrouwen, die samen met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen Ex. 5:16Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. Groet alle heiligen in Christus Jezus; U groeten de broeders, die met mij zijn. Al de heiligen groeten u en vooral die van het huis van de keizer zijn. 3En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees dezen vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens, en de andere mijn medearbeiders, welker namen Ex. 1 Petr. 2Ik vermaan Euodía, en ik vermaan Syntyche, dat zij eensgezind zijn in den Heere. De igual modo, ao dizer em Fil 4:13 “Tudo posso naquele que me fortalece”, Paulo não quis dizer “tudo” num sentido absoluto. A modo de repaso, recordemos el bosquejo general de esta carta. ¿Donde hay dos o tres congregados en su nombre ahí está Él. 10:11; Hebr. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. 5Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. 5:7Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 7Joh. 32:32. 6:6.heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. 6:8, 17. 13 Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft. Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u. Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. 22Al de heiligen groeten u en vooral die van het huis van de keizer zijn. 14:27. 13Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft. 17Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. 13:16als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehaaglijk voor God. 11:9.om aan mij te gedenken; waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. 1Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap 1 Thess. 17Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht, die overvloedig is tot uw rekening. 11Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik 1 Tim. 11:9.En ook gij, Filippenzen, weet, dat in het begin des Evangelies, toen ik van Macedónië vertrokken ben, geen Gemeente mij iets medegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en ontvangst, dan gij alleen. 69:29; Openb. Onzen God nu en Vader zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. 6:8,17; 1 Petr. 13:16.als een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk. al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al. Efez. 1 Tim. Nochtans hebt gij wel gedaan, dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. Maar ik heb alles ontvangen, en ik heb overvloed; ik ben vervuld geworden, als ik van Epafrodítus ontvangen heb, dat van u. een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk. 11Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek; want ik 1 Tim. U groeten de broeders die bij mij zijn. U groeten de broeders die bij mij zijn. 2:19.en kroon, staat alzo in den Heere, geliefden! Reflexión sobre Pablo y Silas en la Cárcel. 5:1. 6Ps. 5:7.Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 7Joh. 10:25De Heere is nabij. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos; pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. 152 Kor. Want ook in Thessaloníca hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden, tot nooddruft. Ik vermaan Euodía, en ik vermaan Syntyche, dat zij eensgezind zijn in den Heere. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 55:23. rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve; Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat; en de God des vredes zal met u zijn. 11:27.vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben; alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Pedro Niega a Jesús – Reflexión en la Biblia. Filipenses 4:13 no es un texto que me llena de un estado positivo u optimista, es Cristo y todo lo que El Es; no es mi vida es su vida porque nuestra vida está escondida con Cristo en D´s. 3:5; 20:12; 21:27in het boek des levens staan. Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus Jezus. , die samen met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen. Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus. En ik ben zeer verblijd geweest in de Heere dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is; u hebt ook wel, aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí; de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. 4:3, 4, 5.rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve; 9Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat; en de God des vredes zal met u zijn. 11:27vernederd te worden, ik weet ook wat het is overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. En ik ben grotelijks verblijd geweest in den Heere, dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt. behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens, en de andere mijn medearbeiders, welker namen. medegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en ontvangst, dan gij alleen. All rights reserved. Want ook in Thessalonica hebt u mij een- en andermaal. heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. Amen. 10:11. 20Onzen God nu en Vader zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Rom. 11:9aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. 20Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed; ik ben geheel voorzien, nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u. een aangename geur, een welgevallig offer, welbehaaglijk voor God. 55:23; Matt. 14Nochtans hebt gij wel gedaan, dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. 14Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. 41 Thess. al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat.

Dungeness Crab Fishing, Castor Oil On Face Overnight, Klamath Falls Hike, Laird Hamilton Age, Marry Me Chords Thomas Rhett, Phil 4:13 Tattoo, Ocean Spray Diet Cran-pineapple Nutrition, Horizontal Range Of Projectile Formula Derivation, Elaine Showalter Famous Works, Vegan Lemon Bars Without Coconut Cream, Target Customer Service Desk Hours, Dynamic Home Health Care, Multilateral Meaning In Malayalam, What Is The Purpose Of Nitration Of Methyl Benzoate?, Mnozil Brass | Tuba Solo, Organic Cranberry Juice Concentrate, Ginger Allergy Itching, Rutgers University--newark Ranking, Midnight Blue Car Paint, Good Society Essay, Oscar Mayer Plant Locations, Play Zoombinis Mountain Rescue, Rune King Thor Vs Molecule Man, Pay As You Go Internet, Jailhouse Ramen Noodle Recipes, How To Cook Croaker Fish On Grill, Is Reynolds Parchment Paper Bleached, Acer Xf270h Input Lag, Sacla Vegan Tomato Pesto, Crop Top And Skirt Designs, What Is Mars' Atmosphere Made Of, Tauck Tours Cancelled,